Ma t/m vr telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur op 024 - 669 0597

bij geen gehoor mail uw vraag naar  info@zonnewinst.nl

Algemene voorwaarden

Download onderstaande Algemene Voorwaarden als PDF.

ALGEMENE VOORWAARDEN ZONNEWINST B.V.

 1. Definities

  1. Zonnewinst: De besloten vennootschap Zonnewinst B.V. gevestigd te (6522 JA) Nijmegen aan de Broerweg 19, kvk-nummer 82945357, btw-nummer 862665474B01.

  1. Opdrachtgever: De Consument of rechtspersoon die met Zonnewinst een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten of aan wie Zonnewinst een aanbieding doet of Dienst levert.

  1. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Zonnewinst en Opdrachtgever, inclusief wijzigingen of aanvullingen.

  2. Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  1. Professionele partij: Opdrachtgever die geen Consument is.

  1. Dienst(en): De door Zonnewinst aan Opdrachtgever te leveren Diensten, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: het installeren en aansluiten van zonnepanelen, het aanvragen van btw – teruggave voor Consumenten, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het repareren en vervangen van (onderdelen van) Zonnepanelen. De specifieke Diensten kunnen nader zijn omschreven in de Overeenkomst.

  2. Goed(eren): De door Zonnewinst aan Opdrachtgever te leveren Goederen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: zonnepanelen, omvormers, bevestigingsmaterialen voor zonnepanelen, ledverlichting, infraroodverwarming, energiemeters, dakpannen. De specifieke Goederen kunnen nader zijn omschreven in de Overeenkomst.

  1. Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst tussen Zonnewinst en een Consument in het kader van verkoop van Goederen op afstand.

  1. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

  1. Voorwaarden: Deze algemene Voorwaarden.

 1. Toepasselijkheid

  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op alle (aanvullende) offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van Zonnewinst en (vervolg)Overeenkomsten tussen Zonnewinst en Opdrachtgever.

  2. Alle artikelen uit de Voorwaarden zijn van toepassing op zowel de Consument als de Professionele partij, tenzij in het betreffende artikel van de Voorwaarden anders wordt bepaald.

  3. Zonnewinst, haar medewerkers, de directie en alle (rechts)personen die Zonnewinst inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst kunnen een beroep doen op deze Voorwaarden.

  4. Eventuele inkoop- of algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

  5. Indien en voor zover een bepaling in deze Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen

  6. onverlet. De ongeldig gebleken bepaling converteert in een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling.

  7. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest tussen Zonnewinst en Opdrachtgever, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle nadien gesloten en nog te sluiten Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Zonnewinst.

 1. Offertes

  1. Alle offertes, voorstellen en aanbiedingen (hierna: “Offerte(s)”) van Zonnewinst zijn vrijblijvend.

  2. Indien in een Offerte een (aanvaardings)termijn wordt genoemd, betreft dit slechts de geldigheid van de Offerte. Dit tast de vrijblijvendheid van de Offerte niet aan. Indien in een Offerte geen termijn wordt genoemd dan geldt een geldigheidstermijn van 30 dagen.

 1. Totstandkoming Overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige integrale aanvaarding van een Offerte door Opdrachtgever, door een schriftelijke opdrachtbevestiging door Zonnewinst van een (mondeling) verstrekte opdracht of op het moment dat Zonnewinst met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

  2. Zonnewinst is gerechtigd na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens verder te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen uit de Overeenkomst wordt voldaan.

 1. Looptijd en einde van de Overeenkomst

  1. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd met een Professionele partij is deze tussentijds niet opzegbaar. De Overeenkomst wordt, na ommekomst van de bepaalde tijd, behoudens beëindiging door opzegging en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, telkens stilzwijgend voortgezet met die bepaalde tijd.

  2. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd met een Consument kan de Consument de Overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Overeenkomst wordt – behoudens (tussentijdse) opzegging – na het verloop van de bepaalde tijd telkens stilzwijgend voortgezet met die bepaalde tijd.

  3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

  4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven –ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Zonnewinst vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen c.q. ontbinden c.q. annuleren, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Zonnewinst op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

  5. Indien Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren en Zonnewinst hiermee instemt dan worden de Goederen en/of Diensten die reeds werden geleverd integraal door Opdrachtgever aan Zonnewinst vergoed.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

  1. Zonnewinst voert de Overeenkomst uit met de vereiste zorgvuldigheid en met inachtneming van de eisen van Goed vakmanschap. Zonnewinst heeft het recht om daarbij derden in te schakelen.

  2. Zonnewinst heeft het recht de uitvoering van de opdracht te staken of op te schorten indien de uitvoering in strijd is of kan komen met door Zonnewinst gegeven redelijke richtlijnen en aanwijzingen of (gewijzigde) wet- en regelgeving, een en ander ter beoordeling van Zonnewinst.

  3. Opdrachten verstrekt aan bij Zonnewinst werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan Zonnewinst verstrekte opdrachten, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:409 Burgerlijk Wetboek dat hiervoor een afwijkende regeling geeft, wordt uitgesloten. De werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt wordt eveneens uitgesloten.

  4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Zonnewinst is gehouden dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (direct of indirect, zie artikel 17.3 en 17.4 Voorwaarden) die Zonnewinst daardoor lijdt.

  5. Is voor de uitvoering van de Diensten een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Zonnewinst schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te stellen van tenminste één kalendermaand om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 1. Datacommunicatie

  1. Onder aanleg van datacommunicatie wordt verstaan het door Zonnewinst in opdracht van Opdrachtgever aanleggen van apparatuur om opgewekte zonne-energie inzichtelijk te maken.

  2. Zonnewinst legt de datacommunicatie in beginsel aan op basis van bekabeling.

  3. Indien de aanleg van datacommunicatie niet mogelijk is op basis van bekabeling of de aanleg van datacommunicatie op verzoek van Opdrachtgever niet met bekabeling geschiedt, zal Zonnewinst de datacommunicatie aanleggen op basis van WiFi. Indien de datacommunicatie in dit laatste geval niet (naar behoren) werkt door eigen handelen van Opdrachtgever, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de keuze voor een andere internetprovider of een andere router, dan is dit voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

 1. Zelfinstallatie

  1. Indien Opdrachtgever uitsluitend Goederen afneemt van Zonnewinst en Opdrachtgever (en niet Zonnewinst) deze Goederen installeert (hierna: “Zelfinstallatie”), is Zonnewinst niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de Zelfinstallatie.

  2. Zonnewinst is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de Zelfinstallatie als Zonnewinst bij de Zelfinstallatie aan Opdrachtgever aanwijzingen heeft gegeven. Onder aanwijzingen wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: de installatiehandleiding bij Goederen, telefonisch advies bij Zelfinstallatie, een verwijzing naar een instructiefilmpje op YouTube, een verwijzing op de website van Zonnewinst.

  3. Zelfinstallatie is in alle gevallen voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

 1. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken bij Zonnewinst of haar leveranciers, voorzien of niet voorzien, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: harde wind en/of regen en/of vorst, althans zodanige weersomstandigheden dat het niet verantwoord is de Diensten uit te voeren, e.e.a. ter beoordeling van Zonnewinst, wanprestatie van door Zonnewinst ingeschakelde leveranciers, (langdurige) ziekte, defecten bij derden, verlies van data, terrorisme, overheidsmaatregelen, blikseminslag, brand, oorlog, industriële acties of defecten waardoor Zonnewinst niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Zonnewinst of van derden.

  2. Zonnewinst is gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst gedurende de periode dat er sprake is van overmacht op te schorten.

  3. Zonnewinst heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de overmacht intreedt nadat Zonnewinst haar verbintenis had moeten nakomen.

  4. Indien een periode van overmacht langer dan acht weken heeft geduurd kan iedere partij deze Overeenkomst schriftelijk ontbinden zonder dat Zonnewinst tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds door Zonnewinst is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend.

 1. Prijzen

  1. Zonnewinst is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens de levering van Goederen en/of Diensten, van Opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van (tijdige) betaling daarvan is Zonnewinst gerechtigd, na voorafgaande aankondiging, de levering van Goederen en/of Diensten niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten of te beëindigen.

 1. Betalingen

  1. Betaling dient te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn.

  2. Opdrachtgever is nimmer bevoegd de betalingsverplichting op te schorten of deze te verrekenen met vermeende vorderingen op Zonnewinst.

  3. Indien Opdrachtgever een Professionele partij is en zij haar factuur niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd. De wettelijke handelsrente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

  4. Indien Opdrachtgever een Consument is en de factuur niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever de wettelijke rente aan Zonnewinst verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

  5. Betalingen door Opdrachtgever worden eerst toegerekend aan de openstaande rente en kosten, vervolgens aan de openstaande facturen in volgorde van anciënniteit.

  6. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert heeft Zonnewinst de bevoegdheid tot opschorting van haar verplichtingen.

  7. Indien Zonnewinst genoodzaakt is om (rechts)maatregelen te treffen om betaling af te dwingen, zal Opdrachtgever alle gemaakte kosten van rechtsbijstand, in en buiten rechte, vergoeden, althans tenminste de buitengerechtelijke kosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), te vinden op https://www.rechtspraak.nl/ met een minimum van 15% van de hoofdsom en in alle gevallen minimaal € 300,00.

 1. Eigendomsovergang en risico

  1. Behoudens het gestelde in lid 2 en lid 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de Goederen op Opdrachtgever overgaan bij de levering van de Goederen.

  2. Zolang Opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Zonnewinst zich de eigendom van de Goederen voor. In dat geval gaat de eigendom over op Opdrachtgever, zodra Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Zonnewinst heeft voldaan. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen dan wel te belasten met enig beperkt recht, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

  3. Indien er gerede twijfel bij Zonnewinst bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is de Zonnewinst bevoegd de levering van Goederen uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Zonnewinst door deze vertraagde levering te lijden schade.

  4. Als Zonnewinst op verzoek van Opdrachtgever de levering uitstelt, zullen de Goederen eigendom blijven van Zonnewinst totdat de Goederen aan Opdrachtgever zijn geleverd.

  5. Alle Goederen die Zonnewinst voor Opdrachtgever houdt of die door Zonnewinst ingeschakelde derden voor Opdrachtgever houden, blijven te allen tijde voor risico van Opdrachtgever.

 1. Klachtplicht Consument

  1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien Opdrachtgever een Consument is.

  2. Klachten over Goederen en/of Diensten door Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee kalendermaanden na ontdekking van de gebrekkige prestatie schriftelijk te worden gemeld aan Zonnewinst. De klachten dienen zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven zodat Zonnewinst in staat is adequaat te reageren.

  3. Indien de Consument een klacht niet tijdig meldt dan heeft hij geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 1. Klachtplicht Professionele partij

  1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien Opdrachtgever een Professionele partij is.

  2. Opdrachtgever dient alle Goederen en/of Diensten op het moment van levering te onderzoeken en te beoordelen of de Goederen en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst.

  3. Zijn er zichtbare gebreken aan de geleverde Goederen en/of Diensten dan dient Opdrachtgever dit zo gedetailleerd mogelijk, binnen 3 werkdagen na de levering van de Goederen en/of Diensten, schriftelijk aan Zonnewinst te melden. Niet zichtbare gebreken dient Opdrachtgever zo gedetailleerd mogelijk, binnen 5 werkdagen na de levering van de Goederen en/of Diensten, schriftelijk aan Zonnewinst te melden.

  4. Indien Opdrachtgever een klacht niet tijdig meldt zoals genoemd in artikel 14.3 van deze Voorwaarden, heeft Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

  5. Indien blijkt dat een klacht zoals genoemd in artikel 14.3 van deze Voorwaarden ongegrond is, komen de dienaangaande door Zonnewinst gemaakte onderzoekskosten voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Herroepingsrecht Consument

  1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien de Opdrachtgever een Consument is.

  2. De Consument kan een Overeenkomst op afstand gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

  3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die geen vervoerder is, het Goed heeft ontvangen.

  4. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Goed en de verpakking. Hij zal het Goed slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Goed vast te stellen. De Consument mag het Goed uitsluitend hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.

  5. De Consument is aansprakelijk voor de waardvermindering van het Goed die het gevolg is van een manier van omgaan met het Goed die verder gaat dan omschreven in lid 4.

 1. Uitoefening Herroepingsrecht Consument

  1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien de Opdrachtgever een Consument is.

  2. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht meldt hij dit aan Zonnewinst binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 15.2 door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze.

  3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, zendt de Consument het Goed terug aan Zonnewinst. De Consument heeft de terugzendtermijn in acht genomen als hij het Goed terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

  4. De Consument zendt het Goed terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking en conform de door de Zonnewinst verstrekte instructies.

  5. De Consument draagt de kosten voor het terugzenden van het Goed.

  6. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  7. Zonnewinst voldoet het aankoopbedrag van het Goed binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument de herroeping meldt. Zonnewinst is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij het Goed heeft ontvangen.

 1. Aansprakelijkheid

  1. Iedere aansprakelijkheid van Zonnewinst is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitbetaald in dat specifieke geval.

  2. Indien de verzekeraar geen dekking verleent is de eventuele aansprakelijkheid van Zonnewinst beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het deel van de opdrachtsom waarvoor Zonnewinst aansprakelijk is of – in geval van een duurovereenkomst – maximaal de vergoeding voor de eerste overeengekomen bepaalde tijd, althans maximaal € 500,-.

  3. Zonnewinst is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade vallen redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Zonnewinst te laten beantwoorden aan de Overeenkomst en de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade. Dit laatste geldt alleen als Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

  4. Zonnewinst is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade vallen onder meer, maar niet uitsluitend gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  5. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zonnewinst of haar leidinggevende ondergeschikten.

 1. Vrijwaring

  1. Opdrachtgever vrijwaart Zonnewinst voor aanspraken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst die niet aan Zonnewinst toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade aan de zijde van Zonnewinst in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 1. Wijziging Overeenkomst of Voorwaarden

  1. Wijzigingen in de Overeenkomst of deze Voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

  2. Zonnewinst is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Zonnewinst hiertoe overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste Voorwaarden. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na toezending tegen de gewijzigde inhoud van de Voorwaarden geen bezwaar maakt zijn deze van kracht vanaf de door Zonnewinst genoemde ingangsdatum.

 1. Toepasselijk recht

  1. Overeenkomsten tussen Zonnewinst en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht, ook indien aan (een deel van) van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland of Opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft.

Schuiven naar boven