Privacybeleid

Privacybeleid Zonnewinst 

Over ons privacybeleid  

Zonnewinst geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij  nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de  informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw  gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u  door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder  welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook  leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen  misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons  verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact  opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het  einde van ons privacybeleid.  

Over de gegevensverwerking  

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten)  opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk  zijn.  

Webhosting 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Argeweb. Argeweb verwerkt  persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan  deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen  persoonsgegevens. Argeweb heeft passende technische en organisatorische maatregelen  genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.  Argeweb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.  

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Argeweb.  Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik,  verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Argeweb heeft  geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. 

Verzenden en logistiek 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij  maken deels gebruik van eigen chauffeurs voor het uitvoeren van de leveringen. Het is  daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met onze chauffeurs  delen. Zonnewinst gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de  overeenkomst. In het geval dat Zonnewinst onderaannemers inschakelt voor de levering van  uw bestelling, stelt Zonnewinst uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.  

Facturatie en boekhouden 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de  diensten van een accountant. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met  betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van  verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Onze  accountant is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.  Onze accountant gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven  beschreven.  

Doel van de gegevensverwerking  

Algemeen doel van de verwerking  

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen  dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.  Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en  wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact  met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet  met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve  verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond  van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens  

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het  doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres,  webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.  

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek  

In voorkomende gevallen kan Zonnewinst op grond van een wettelijke verplichting worden  gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek  van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar  wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.  

Bewaartermijnen  

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel  bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u  dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van  toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens  te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.  Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij  naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.  

Uw rechten  

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene  bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden  verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt  beroepen.  

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens  enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander  e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te  legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van  een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën  van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze  systemen hanteren.  

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.  

Inzagerecht  

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op  uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen  aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op  uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze  gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens  hebben opgeslagen.  

Rectificatierecht  

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op  uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die  strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen 

een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons  bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.  

Recht op beperking van de verwerking  

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op  uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking  doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie  op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden  verwerkt.  

Recht op overdraagbaarheid  

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op  uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een  verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op  het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij  hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar  alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer  voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden  gegarandeerd.  

Recht van bezwaar en overige rechten  

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw  persoonsgegevens door of in opdracht van Zonnewinst. Als u bezwaar maakt zullen wij  onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw  bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij  (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U  heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of  profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit  recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze  contactpersoon voor privacyzaken.  

Cookies  

Cookies van derde partijen  

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit  vermeld in deze privacyverklaring.  

Wijzigingen in het privacybeleid  

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u  echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de  wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen  wij u daarvan per e-mail op de hoogte.  

Contactgegevens  

Zonnewinst  

Postadres: Broerweg 19, 6522 JA Nijmegen  

Telefoon: 06-30815810  

E-mail: info@zonnewinst.nl  

Contactpersoon voor privacyzaken: Henk Kuiper

Schuiven naar boven